informatie

Voor ouders

Profiel van onze school

De visie van de school is het bieden van een rijke leeromgeving met gevarieerde werkvormen, waar niet alleen de vereiste schoolkennis wordt bijgebracht. Wij bieden onze kinderen passend onderwijs, waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden van het kind en streven naar het hoogst haalbare als goede basis voor de toekomst.

Werken met Chromebooks

Wat betekenen Chromebooks voor ons onderwijs? We willen onderwijs op maat bieden waarbij individuele talentontwikkeling voorop staat. Het inzetten van Chromebooks is hier een uiterst geschikt middel voor. Middels Chromebooks leren kinderen op een speelse manier, waarbij de betrokkenheid en motivatie wordt vergroot.

Bibliotheek op school

Vanaf augustus 2014 hebben wij de bibliotheek op school. We geven op deze manier een extra impuls aan het leesplezier van kinderen en maken ze tevens wegwijs in het gebruik van social media.

Techniek & Wetenschap

We hebben een volledig ingericht technieklokaal, waarin lessen aan kleine groepjes worden gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van gastdocenten. De kinderen krijgen jaarlijks een aantal chemielessen. Voor de jongste kinderen is er een techniekhoek ingericht.

Ouderbetrokkenheid

Een goede start op de basisschool geeft voor later een goede leerhouding en plezier in het onderwijs. Als ouders helpen bij het maken van huiswerk, of belangstelling hebben voor wat er op school gebeurt, heeft uw kind betere kansen op school. Het is daarom van groot belang, dat ouders en school samenwerken. Ouders weten zo wat er op school gebeurt en de school kent de thuissituatie wat beter. Wekelijks wordt er ondersteuning geboden om de resultaten te verbeteren.

Cultuuronderwijs

Via thema’s wordt er aandacht besteed aan onderwerpen in de directe omgeving van de school zoals de scheepswerven, fabrieken, dichters en woonomgeving. We vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens hun schoolloopbaan in aanraking komen met verschillende vormen van cultuur. Zo gaan we naar toneel- en muziekvoorstellingen, films, musea, workshops en naar de bibliotheek.

Groepsindeling

Op O.b.s. de Achtbaan hebben we gemiddeld gezien kleine groepen. Op deze manier kunnen we ieder kind voldoende aandacht geven. We hebben zowel enkelvoudige- als combinatiegroepen. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal kinderen in de groep. Er worden maximaal twee jaargroepen in een klas gecombineerd. 

 

Samenstelling van het team
Ons onderwijsteam bestaat uit een enthousiaste groep van 22 collega’s, die door de hele school inzetbaar is. Naast de groepsleerkrachten hebben wij 3 onderwijsassistenten.
Zij zorgen ervoor, dat het onderwijs aan uw kind(eren) in een goed schoolklimaat plaatsvindt. Ieder heeft zijn eigen taken, maar voelt zich betrokken bij zaken in de directe omgeving van de school.

Vervanging leerkracht bij afwezigheid

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We vinden het fijn voor kinderen en ouders dat er bekende gezichten voor de groep staan. Wanneer de eigen leerkracht niet aanwezig is, kunnen we een beroep doen op een pool van invalleerkrachten. Waar mogelijk proberen we altijd een invalleerkracht in te zetten die reeds bekend is met de groep en/of school.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het functioneren van de school. Een verslag van dit toezicht is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

De O.R. houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de school, waaronder:

 • Het onderwijs (lezen, schoolbibliotheek, werken met computers, werken aan thema’s, spelletjesmiddagen);
 • Het verrichten van hand– en spandiensten (fluor spoelen, kerst, sinterklaas, schoonmaak speelgoed);
 • Buitenschoolse activiteiten;
 • Boekenpret;
 • Excursies/sportdagen;
 • Acties om het schoolfondsgeld laag te houden.

De ouderraad bestaat uit:

(oudergeleding)

 • Pascalle Lüürssen
 • Esther Nuninga
 • Nicolle Rietma
 • Samantha Ganput

(personeelsgeleding)

 • Natasja Damkat
 • Margreet Slagter
 • Jolanda Schuiling

Sinds 1 februari 1982 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), op onze school bestaand uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directeur is als adviseur aan de M.R. toegevoegd. De samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt. De M.R.kan aan het bevoegd gezag adviezen geven en/of neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Met het bevoegde gezag heeft de MR minimaal 1x per jaar overleg.

De M.R. kan het bevoegd gezag adviezen uitbrengen over:

 • Vakantieregeling.
 • Personeelsbeleid.
 • Materieel exploitatiebeleid van de school.
 • Beleid ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid, stagiair.
 • Denkt mee over vormgeving en inhoud schoolgids, managementcontract, schoolplan.

De MR bestaat uit:

 • PMR Greetje Veldman (voorzitter)
 • PMR Harm Vonk
 • PMR Ina de Jonge (secretaris)
 • OMR Mustafa Selen
 • OMR Vanessa Kalsbeek
 • OMR Sara Mangoendirjo
 • adviseur: Chiel Mulder (directeur)

Namens O.b.s. de Achtbaan nemen zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.):

PGMR Ina de Jonge
OGMR Vanessa Kalsbeek

Met onze school zetten we Social Schools in als middel om ouders te betrekken bij het onderwijs en te informeren over schoolse zaken. Dit doen we met korte en actuele berichtjes. We delen inhoud zoals rekentips of leestips, leuke momenten zoals foto’s van de sportdag of praktische zaken zoals agenda items. Social Schools is voor u beschikbaar in de vorm van een app. Zo proberen we onze ouders op eigentijdse wijze te informeren over schoolse zaken.

Kijk voor meer informatie over Social Schools op: Inloggen – Social Schools

Informatie over beleid en profiel

Informatie over ons schoolprofiel, resultaten, waarderingen en bedrijfsvoering vindt u op ons “Scholen op de kaart” profiel.

Het Team

Chiel Mulder

Chiel Mulder

Directeur

Ina de Jonge

Ina de Jonge

Intern begeleider

Greetje Veldman

Greetje Veldman

Leerkracht groep M.1/2B en Intern begeleider

Maik Hemrica

Maik Hemrica

Leerkracht groep 8 en ICT-coördinator

Natasja Damkat

Natasja Damkat

Leerkracht groep M.7-8, bovenbouw coördinator en cultuurcoördinator

Rina Kwebeman

Rina Kwebeman

Intern begeleider, middenbouw-coördinator en leescoördinator

Jolanda Schuiling

Jolanda Schuiling

Leerkracht groep 4

Margrita Druijf

Margrita Druijf

Leerkracht groep 1-2 en onderbouw-coördinator

Harm Vonk

Harm Vonk

Leerkracht groep M. 5-6

Margreet Slagter

Margreet Slagter

Leerkracht groep 1-2

Mirjam Metus

Mirjam Metus

Leerkracht groep M. 3/4

Liesbeth Veendorp

Liesbeth Veendorp

Leerkracht groep 3 en groep 5

Monique Haak

Monique Haak

Leerkracht Taalschool - B Midden-Groningen

Angela Alles

Angela Alles

Leerkracht groep 5

Marthine Hospers

Marthine Hospers

Leerkracht groep 4 en groep M. 4

Ronald Hes

Ronald Hes

Onderwijsassistent

Koen de Groot

Koen de Groot

Onderwijsassistent

Aukje Christiaanse

Aukje Christiaanse

Leerkracht groep M. 1/2 en M. 4

Marieke

Marieke

Leerkracht Taalschool - A Midden-Groningen

Martina van der Laan

Martina van der Laan

Leerkracht Taalschool - B Midden-Groningen

Kim Kramer

Kim Kramer

Leerkracht groep M. 3/4

Kim Borg

Kim Borg

Leerkracht groep 6

Kim Schrik

Kim Schrik

Leerkracht groep 7

Manon van Soest

Manon van Soest

Facilitair medewerker

Nadine Grozema

Nadine Grozema

Onderwijsassistent

Pasqualle Faber

Pasqualle Faber

Onderwijsassistent